รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ งานบริหารทั่วไป จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

2244
รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ งานบริหารทั่วไป จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ งานบริหารทั่วไป จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ งานบริหารทั่วไป จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

รวมไว้ที่นี่! 10 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานบริหารทั่วไป จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

หลักสูตร : งานบริหารทั่วไป

คำชี้แจง โปรดอ่านทำความเข้าใป

  1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสำหรับสถานศึกษา
3. เทคนิคการบริหารการจัดตั้งงบประมาณ “งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง”
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการ
6. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. การบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
8.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสถานศึกษา
9.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
9.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ณข้อมูลจาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร