รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10

17445
รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10
รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10

รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10

สวัสดีครับ  เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากคุณครูทุกท่านครับ
เป็นลิ้งก์การ รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.10 ดังนี้ครับ

ท่านสามารถ เข้าทำแบบทดสอบจากลิ้งก์นี้ : รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ สพม.10  หรือเลือกตามเนื้อหาที่สนใจ

หลักสูตรที่ 1.ระบบควมคุบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2561  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 2.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ชั้นเรียน  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 3.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 4. แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 5.แบบทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รักษ์ภาษาไทย  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 6.แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การวัดและประเมินผลเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 7.แบบทดสอบการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 8.แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 9.แบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและพีชคณิต  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 10.แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 11.การประกันคุณภาพการศึกษา ฯ พ.ศ.2561  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 13.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 14.การเข้าใจวัยรุ่น  จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น   คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 15.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เริ่มต้นการสอนแบบโครงงานเพื่อการบูรณาการ  คลิกเลย!!

หลักสูตรที่ 16.แบบทดสอบหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่  คลิกเลย!!

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ….
รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
รวมไว้ที่นี่ 14 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดย สพป.สงขลา เขต 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.10