รวม 23 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2

3200
รวม 23 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2
รวม 23 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2

รวม 23 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมรรถนะ กระบวนการประเมินสมรรถนะ สามารถประเมินสมรรถนะได้ถูกต้องตามกระบวนการ และพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำอธิบาย
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคลสรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม
ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียนสรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา
ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมายและคดี

คำอธิบาย
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ประโยชน์หลักของหน่วยงาน สังคม หรือชุมชน ต้องสูญเสียไป เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความรู้ในการป้องกัน การทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

ผู้รับผิดชอบ : นายอำพล สุบรรณ์พิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะนั้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นตันไป

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุติมา ศรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเวลา ๑๕ วันทำการ โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว การย้ายประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทน ลงในคำร้องขอย้ายตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอำนาจตามมาหรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒)

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : คณท์ไวย์ สิริเหมวริทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)โดยให้เลื่อนในวันที่1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อนครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)โดยให้เลื่อนในวันที่1 ตุลาคม ของปีถัดไป การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการคำนวณและไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กำหนด อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ 1 ธันวาคม หรือวันที่1 มิถุนายน แล้วแต่กรณี

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คำอธิบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ศึกษาเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมำอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

โดย นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
ข้าราชการมีหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ําเสมอ. นอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละอดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล. และสําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็นแม้กระทั่งคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริง คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

คำอธิบาย
งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่นแรง สำหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน การจัดการด้านพัสดุ จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่ต้องการทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง นั้นเอง

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบาย
หลักสูตร Be Internet Awesome ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google และ Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org) แหล่ง ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Be Internet Awesome ซึ่ง เป็นโปรแกรมหลากหลายแง่มุมที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในการเล่น อินเทอรเน็ตอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

คำอธิบาย
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาประโยชน์ของทางราชการ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทำให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา การศึกษา สังคมและประเทศชาติ

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะ ครูคือผู้ที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนที่ดีต้องมีลักษณะและมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรการใช้ New Google Sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โดย นายรัชตะ อินกองงาม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
Google site เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับภายในทีม ใช้เป็นตัวช่วยในการทำ Project ต่างๆ หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับเป็นเว็บไซต์ภายนอกก็ได้เช่นกัน ​ซึ่งการทำเว็บไซต์ผ่าน Google Site คุณสามารถสร้างไซต์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมี Programmer , Web Designer หรือเจ้าหน้าที่ IT คอยช่วยเหลือ​ เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ขึ้นมา ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติไปยัง Drive เช่นเดียวกับไฟล์อื่นๆ ที่อยู่บน Google Drive

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คำอธิบาย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าประจำ ซึ่งเป็นสิทธิที่ข้าราชการควรรู้และทำความเข้าใจไว้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School Management in Digital Era)

โดย ดร.ปณดา โภชน์สาลี
รอง
ผอ.สพป.พิจิตร 2

คำอธิบาย
ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วของสถานศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดย นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.พิจิตร 2

คำอธิบาย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่นๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

โดย นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณ

คำอธิบาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5,6,9,27,29,35,41,57,58,59) ข้อสอบมักจะออกนิยามหรือความหมาย เช่น “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร, หนังสือราชการ คือ…., หนังสือภายนอกคือ…, หนังสือภายในคือ…, และนิยามอื่น ๆ

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงต้องประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดย ศน.นริศรา แสงจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
หลักสูตรฐานสมรรถนะนี้ นับเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย ศน.นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย ศน.ประเทือง เข็มเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
โรงเรียนวิถีพุทธ :โรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทำให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุข จริงแท้ และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนำโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง /วิถีแห่งธรรม

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

เลือกหลักสูตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ที่นี่

เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณผู้จัดทำ แบบทดสอบออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นอย่างสูงค่ะ
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร