Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รองนายกฯประกาศเดินหน้า 6 ภารกิจสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

Advertisement

“รองนายกฯ ประจิน” ประกาศเดินหน้า 6 ภารกิจสำคัญ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมถ่ายโอนสสค.รองรับภารกิจกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามรัฐธรรมนูณ 2560

เพิ่มเพื่อน

         พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ในวาระที่3เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีเป้าหมายการดำเนินการของกองทุนฯ ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

Advertisement

 

 

 

ดังนี้(1)เด็กเล็กในครอบครัวยากจนได้รับการดูแล กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ

(2)ขจัดปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวนกว่า670,000คน

(3)ขจัดปัญหาเด็กเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา

(4)ลดความเหลื่อมล้ำโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมถึงให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตน

(5) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลและครูผู้สอนนักเรียนยากจนด้อยโอกาส

และ(6)ประกันโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต

 

 

 

          “รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจากที่ติดลบมาอยู่ในจุดเริ่มต้นและต้นทุนที่เท่ากับเด็กทั่วไป ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูกองทุนนี้จะรับไปผลักดันให้มีงบประมาณที่เพียงพอตามเจตนารมณ์ของกรรมาธิการ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

Advertisement

 

 

 

          นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของคณะทำงานจัดทำแผนการถ่ายโอน สสค. เป็นสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           โดยให้คณะกรรมการ สสค. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายทันทีตามกรอบเวลา โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมดำเนินงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

—**—-

ขอบคุณที่มาของข่าวและภาพ : คมชัดลึก

You might also like