Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)  

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)  

Advertisement

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ   เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือกตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)   สังกัด อาชีวศึกษา  ตามผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ดังรายละเอียดครับ

Advertisement

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)  
ความคืบหน้าเกี่ยวกับ  เกณฑ์การสอบ คัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รอง.ผอ.สถานศึกษา)

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ

ในข้อที่ 3.  เห็นชอบ รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบในการคัดเลือก มีการประเมิน 3 ภาค คือ

ภาค ก สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่       (100 คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (150 คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง                  (100 คะแนน)

โดยทั้ง 3 ภาค ใช้วิธีการประเมิน

 

      วิธีการและเงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

      วิธีการคัดเลือก

Advertisement

      ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน ดำเนินการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสอบภาค ก ก่อน หากผู้สมัครสอบภาค ก ไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค

 

      เกณฑ์การตัดสิน

  1. ผู้ผ่านภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้ารับการ  ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
  2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค จากมากไปหาน้อย

 

       เงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญชี

กำหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการขึ้นบัญชีก็ได้

 

       วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

  1. บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  2. บรรจุและแต่งตั้งเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง
  3. หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัว หรือ ไม่สมัครใจที่จะรับบรรจุและแต่งตั้งให้ยกเลิกบัญชีเฉพาะราย
  4. เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

 

       กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ข้อตกลงมีสาระสำคัญว่า “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สอศ. และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่”

 

       การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

  1. กำหนดระยะเวลา 1 ปีและมีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน
  2. ให้ สอศ. ตั้งคณะกรรมการการประเมิน และดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดคะแนนการประเมินเกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ตามที่ สอศ. กำหนด

 

หลายๆท่านที่อยากเปลี่ยนสายงาน   ก็เตรียมตัวกันได้เลยครับ

 

ขอขอบคุณที่มา   สำนักงาน  ก.ค.ศ.