รอบรู้ตอบข้อสงสัย PLC กับ บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ PLC

3388
รอบรู้ตอบข้อสงสัย PLC กับ บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ PLC
รอบรู้ตอบข้อสงสัย PLC กับ บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ PLC

รอบรู้ตอบข้อสงสัย PLC กับ บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ PLC 

บทคัดย่อ
วิชาชีพครู ถูกกำหนดเป็นวิชาชีพควบคุม หรือวิชาชีพชั้นสูง ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครู จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อการธำรง
สถานะความเป็นวิชาชีพชั้นสูง ด้วยเหตุนี้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จึงกลายมาเป็นเครื่องมือการพัฒนา
วิชาชีพที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ (ว20/60) หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/60) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ว22/60) ถอดความข้างต้น สรุปได้ว่า “ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” ประกอบด้วยการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ/กึ่งทางการ ในระดับสถานศึกษาหรือเครือข่ายหรือระดับชาติมีเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน เลือกหลักวิชาการมาสังเคราะห์หรือประยุกต์เป็นเส้นทางการเรียนรู้ ปรึกษารับคำแนะนำจาก
ผู้เชี่ยวชาญจะภายใน/ภายนอก นำเส้นทางการเรียนรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนจริงกับผู้เรียน แลกเปลี่ยน
เสนอแนะ สะท้อนผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติเป็นชุดความรู้ใหม่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
เรียกได้ว่า เป็นนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

โดย กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7 ขั้นตอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. 2559 : 32) กำหนด ดังนี้
ขั้น 1 รวมกลุ่ม PLC
ขั้น 2 ค้นหาปัญหา/ความต้องการ
ขั้น 3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
ขั้น 4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
ขั้น 5 น าไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน
ขั้น 6 สะท้อนผล
ขั้น 7 สรุปเป็นนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี

 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม PLC ในระดับสถานศึกษา
ขั้น 1 ตั้งกลุ่ม ร่วมปณิธาน รวมกลุ่มที่มีปัญหา/ความต้องการเดียวกัน เช่น จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียง
กัน กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
กลุ่มครูตามลักษณะงาน จำนวนสมาชิก 6-8 คน

ขั้น 2 ค้นหาปัญหา ความต้องการ กลุ่มร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ จัดกลุ่มปัญหา จัดลำดับความ
จำเป็นเร่งด่วน และเลือกปัญหา 1 ปัญหาจากการพิจารณาร่วมกัน

ขั้น 3 ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา เริ่มจากสมาชิกกลุ่มเล่าเรื่องเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ได้สำเร็จ
ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบผลสำเร็จ/หาแหล่งวิชาการ/ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/
วิธีการ/นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา เขียนเป็นเส้นทางการเรียนรู้

ขั้น 4 ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนางาน หรือแก้ปัญหาตามเส้นทางที่เขียนไว้ ในลักษณะกระบวนการ
แก้ปัญหา/กิจกรรม/นวัตกรรม ที่กลุ่มเลือก เขียนเป็นเค้าโครงนวัตกรรม หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา

ขั้น 5 เขียนแผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน/วิพากษ์ สะท้อนคิดแผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน/
น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ/สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์
สะท้อนคิดและปรับปรุงแผน ฉบับใหม่

ขั้น 6 นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน น าแผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา/ ปฏิบัติการสอน/จัด
กิจกรรม ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน
และประชุมสะท้อนคิดต่อการสังเกตชั้นเรียน

ขั้น 7 ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ (AAR) สังเคราะห์การเรียนรู้ร่วมกันจากสมาชิกในทีม จุดอ่อน
จุดเด่นของการด าเนินการ สรุป กระบวนการที่แก้ปัญหา รูปแบบที่ปรับปรุงจากบทเรียนที่ได้ทดลองใช้แล้ว และนำส่ง
ต่อไปปฏิบัติการในรอบใหม่ต่อไป


ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อ.เหล่าเสือโก้ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อธำรง สถานะความเป็นวิชาชีพชั้นสูง ในครั้งนี้นะคะ