ระดมคนไทยไขปัญหา การใช้ภาษาไทย

623

วานนี้ (20พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(วธ) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้ระดมความเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ ”
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2558” เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทย
พร้อมหาแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย
และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างมาก ทั้งเด็ก เยาวชน
ครูผู้สอน รวมไปถึงสื่อมวลชน ต่างใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง ที่ไม่สามารถจับใจความได้
ทักษะการอ่านที่เห็นชัดว่า เด็กยังอ่านหนังสือไม่แตกฉาน ทักษะการเขียน
เด็กยังเขียนน้อย เนื่องจากไม่รู้จักคำศัพท์ที่ถูกต้อง

” ที่ประชุมเห็นว่าต้องดำเนินการรณรงค์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
โดยให้มีจัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน สัมมนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในเด็กและเยาวชน และสัมมนาการใช้ภาษาไทยถิ่น
จากนั้นคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ จะสรุปความคิดเห็นทั้งหมด
จัดทำเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทย ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องผ่านสื่อแขนงต่างๆต่อไป” นายวีระ
กล่าว.

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ วธ. นั้น
ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันในการจัดงานวันภาษาไทยแห่ง
ชาติ 2558 ขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
การประกาศยกย่องปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาดีเด่น
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ,การประกวดเพลง
(เพชรในเพลง) เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย
และการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง“คนไทและภาษาตระกูลไท”
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตระกูลไท
ที่ปรากฎในประเทศอื่นๆ ซึ่งมีการใช้ภาษาพูดเหมือน
และใกล้เคียงกับภาษาไทยในประเทศไทย.“