วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

Advertisement

Advertisement

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.,OBEC) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) สพฐ.กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : DMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้นปีการศึกษา 2564

Advertisement

ความสำคัญของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) Data Management Center เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : DMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์ ระบบ DMC > https://portal.bopp-obec.info/obec64/

การลงทะเบียนใช้งานระบบhttps://portal.bopp-obec.info/obec64/register/add

เจ้าหน้าที่ DMC ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_MANAGER
ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_DIRECTOR

*ในกรณที่ท่านต้องการเข้าระบบตามปีการศึกษาที่ต้องการ ท่านสามารถใส่ปีการศึกษา หลัง obec_ _  เช่น ถ้าต้องการเข้าระบบ DMC เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ใส่ดังนี้

https://portal.bopp-obec.info/obec64

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : ระบบ Data Management Center (DMC) และ http://www.cpn2.go.th/ 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments