การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1959

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่นี่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาไม่ต้อง นําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากรอกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.ด) โดยให้ใส่เครื่องหมายขีด “ ” ในช่องผลการทดสอบระดับชาติและช่องสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบ ระดับชาติ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน ให้แนบใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกับ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)