วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกกฎหมายครูระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2565

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ/ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่เกินกว่าระยะเวลาตามบัญชีหมายเลข 1 และกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกสมทบค่าโดยสารเครื่องบินให้ได้ตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ระเบียบฯ ข้อ 16)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด

Advertisement

รวมทั้งได้ปรับปรุงรายละเอียดบัญชีท้ายระเบียบฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยระเบียบฯ ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ที่มาจาก : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X