วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

Advertisement

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษาในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ตามกำหนดวันและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
(๒) วันมาฆบูชา ๑ วัน
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑ วันและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน
(๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
(๕) วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๑ วัน
(๖) วันพืชมงคล ๑ วัน
(๗) วันวิสาขบูชา ๑ วัน
(๘) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๑ วัน
(๙) วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
(๑๐) วันเข้าพรรษา ๑ วัน
(๑๑) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่๒๘ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒ วัน
(๑๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
(๑๓) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๑ วัน
(๑๔) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน
(๑๕) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒ วัน
(๑๖) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสำคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ”
ประกาศณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/002/T_0023.PDF

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

Advertisement

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X