วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มาผากทุกท่าน ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครู

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งกําหนดให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้จัดทําทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต่อมา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้ปรับเปลี่ยนผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงต้องดําเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติขยายเวลาการบังคับใช้ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อให้ระบบทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์สำรองที่นี่

Advertisement

ขอบคุณที่มา : จากสำนักงาน ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments