Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รับสมัครครูผู้ช่วยรอบใหม่!! สพฐ.คลอดตารางสอบ เปิดรับ 23-29 พ.ค.นี้ คาดอัตราว่างเพียบ

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที 1/2559
เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)
และคำสั่งเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษา
และให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) เพื่อรอความชัดเจนในระดับนโยบายนั้น ขณะนี้ได้แต่งตั้ง
กศจ.เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงลงนามในหนังสือคำสั่ง ที่ ศธ 04009/ว1652
สพฐ.เรื่องกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(สศศ.) ได้เตรียมตัวในการสอบแข่งขันดังกล่าว ตามวัน และเวลาที่กำหนด

Advertisement

ปฏิทินครูผช.2

Advertisement

นาย
การุณกล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการสอบแข่งขัน ดังนี้
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม รับสมัครสอบแข่งขัน
วันที่ 23-29 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 10
มิถุนายน สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25
มิถุนายน สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 26 มิถุนายน
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 มิถุนายน
และประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 7 กรกฎาคม

นายสุเทพ ชิตยวงศ์
รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การจัดสอบครั้งนี้จะเป็นอำนาจของ กศจ.ตามคำสั่ง
คสช.ส่วนกระบวนจัดสอบยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่ง
สพฐ.จะจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการจัดสอบส่งไปยัง กศจ.จังหวัดต่างๆ
เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการ ส่วนการออกข้อสอบเป็นอำนาจของ
กศจ.ที่จะต้องคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือมาเป็นผู้ออกข้อสอบ
สำหรับอัตราว่างในการบรรจุครั้งนี้นั้น จะต้องรอหลังจาก
กศจ.โยกย้ายและเรียกบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยซึ่งจะครบกำหนด 2 ปี
ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงจะส่งอัตราว่างและตำแหน่งมาให้
สพฐ.เพื่อประกาศรับสมัคร โดยคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้า
คิดว่าจะมีอัตราว่างเปิดรับสมัครจำนวนมาก

ที่มา : นสพ. มติชน

You might also like