รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา และ เอกวิชาชีววิทยา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

2124
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา และ เอกวิชาชีววิทยา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา และ เอกวิชาชีววิทยา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา และ เอกวิชาชีววิทยา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

ประกาศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และครูสอนวิชาชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู จำนวน ๒ อัตรา สาขาวิชาสังคมศึกษา และชีววิทยา

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๙
ว๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒ /๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ท.ศ. ๒๕๕๙
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู จำนวน ๒ อัตรา สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและชีววิทยา สังกัดโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และวิชาชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (มีประกันสังคม)

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒0 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๕o ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช แม่ชี
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
” ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใ
การเมือง

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสังคมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
๓.๓ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมารยาท รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด

รับสมัครครูอัตราจ้าง 2
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

 

รับสมัครครูอัตราจ้าง 2
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2

www.samsen2.ac.th

รับสมัครครูอัตราจ้าง 2
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2

รายละเอียดเพิ่มติม www.samsen2.ac.th