รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

3061
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ ศธ 0201.4 /16903 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือที่ศธ. 02 014 / 1 6 7 7 4 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แจ้งประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 67 ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.7 5/30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครจากเดิม 67 ตำแหน่งเป็นจำนวน  61 ตำแหน่ง จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันรายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ส่งใบสมัครไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลชั้น 9 อาคาร รัชมังคลาภิเษก สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จาก สพฐ.