รับสมัครธุรการโรงเรียน รร.บ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขก.2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 15-19 เม.ย. 63 ทางออนไลน์

1749

 

advertisement

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน

รับสมัครครูธุรการโรงเรียน
รับสมัครครูธุรการโรงเรียน

สวัสดีค่ะ  คุณครูทุกท่าน วันนี้  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวการรับสมัครงานมากฝากกันจ้าา  ช่วงนี้การสอบต่างๆนานา ก็ทยอย เลื่อนสอบกันไป นักศึกษาที่จบการศึกษาบางท่านกำลังว่างงานอยู่  ครูอัพเดตดอทคอม มีตำแหน่งงานที่น่าสนใจมากฝากจ้า  นั่นคือ  ตำแหน่งงานธุรการโรงเรียนนั่นเอง   ส่วนขอบเขตของงานมีอะไรบ้าง

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน
ขอบเขตรายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ตังนี้
1. งานด้านสารบรรณ
– งานรับ-ส่งหนังสือราขการ
– ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี)
– จัดทำบันทึกโต้ตอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
– จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื่องเพื่อสะดวกในการค้นหา เช่น เรื่องการอบรมสัมมนา หนังสือเวียน คำสั่ง ประกาศ
2. งานธุรการทั่วไป
งานพิมพ์หนังสือราชการของบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาขอใช้บริการโรงเรียน
3. งานทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือทางระบบ E-office, E-Filling และรายงานข้อมูลต่าง ๆของระบบที่โรงเรียนจะต้องรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
4. งานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและส่งงานพิมพ์เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหางานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การสอนแทนในกรณีที่ครูลาหรือครูไปราชการ หรือวิชาเฉพาะด้าน
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่..21.เดือน..เมษายน…พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 จ้าง 5 เดือน10 วันแต่จะทำเป็นสัญญาจ้างเป็นรายครั้ง ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเท่านั้น

advertisement

งบประมาณและค่าจ้าง
เบิกจ่ายจากงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติงบดำเนินงาน ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ค่าจ้างเหมาจ่ายอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และจะจ่ายค่าจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้าง และส่งหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 หลังสิ้นเดือนของทุกเดือน ยกเว้นเดือน กันยายน 2563 จะต้องส่งมอบงานและตรวจรับงานในวันทำการสุดท้ายของเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามลักษณะของขอบเขตงานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. หากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานทุกวันทำการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
4. ผู้รับจ้างต้องบันทึกเวลาที่มารับจ้างในแต่ละวันและเวลากลับ เมื่องานจ้างนั้นเสร็จในวันนั้น ๆ ด้วยตนเอง
5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการทำละเมิดต่อบุคคล ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นเว้นแต่เหตุสุดวิสัยทุกครั้ง
6. การว่าจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
7. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิ้นสุดการจ้างเมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสียหรือผลงานไม่มีประสิทธิภาพหรือด้วยเหตุผลอื่นใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมาทำงานในวันนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะตัว และจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรืองานส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือจะต้องรายงานตัวเพื่อรับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการในส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้บอกเลิกสัญญาได้ ตามวันที่ส่วนราชการนั้นกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

advertisement

รับสมัครวันที่ 15 – 19 เมษายน 2563
คัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2563
ทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน 21 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : [email protected]
ID Line : kaenphai2