รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

823

ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองคะเน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ระเบียบกำหนด เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก
เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
มายื่นด้วยในวันทำสัญญาจ้าง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือได้รับใบอนุญาตประกอบการสอนของคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5
นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน
จำนวน 3 รูป)
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
(3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(กรณีชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ 1
ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตน
เองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
และทางเว็ปไซด์ของโรงเรียนชุมชนหนองคะเน www.nongkane.com

5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
5.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน
5.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน
5.3 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนน 50 คะแนน

รายละเอียดทั้งหมด :www.nongkane.com