รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

1538

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

อบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถาม
อบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถาม

เปิดรับสมัครวันที่ 8-14 พ.ย. 2564 ประกาศผลวันที่ 16 พ.ย.
จัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 พ.ย. 2564

วีดีโอรายหลักการทั้งหมดของหลักสูตร https://youtu.be/ztVX36Sk5uU

สรุปภาพรวมหลักสูตรทักษะการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะคิด

หลักสูตรทักษะการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะคิดเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา เกิดจากแนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีทักษะสำคัญของครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะครูสำหรับจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศิษย์ ประกอบด้วยทักษะหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่

1. ฟัง อย่างใคร่ครวญ คือ ทักษะในการฟังด้วยใจที่เป็นกลางของครูต่อนักเรียน ไม่ด่วนตัดสินพิพากษา ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เพื่อให้เข้าถึงความรู้สึก ความต้องการ ทั้งในด้านจิตใจ และความคิดของนักเรียน สำหรับใช้เป็นต้นทุนในการสอน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

2. สะท้อน การรับรู้ คือ ทักษะที่ต่อเนื่องจากทักษะการฟังอย่างใคร่ครวญ โดยเป็นการแสดงการรับรู้ (Acknowledgement) ของครู ผ่านการใช้ทั้งภาษากาย หรือ อวจนภาษา และ/หรือ การใช้คำพูดสะท้อนกลับที่สั้น กระชับ ได้ใจความ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการสื่อสาร ไม่เป็นเพียงแค่การสื่อสารทางเดียวจากนักเรียน จนนำไปสู่การเกิดพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่แห่งความเข้าใจ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการออกกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ต่อไป

3. ถาม ให้คิด คือ ทักษะในการใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ ไม่ยาก หรือง่ายเกินไปต่อบริบทของผู้เรียน ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดต่อนักเรียน ซึ่งแน่นอนว่านักเรียนจะกล้าคิดได้ ต้องถูกถามบนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่แห่งอิสรภาพทางความคิด โดยจะได้มาจากการที่ครูมีทักษะการฟังอย่างใคร่ครวญ และ การสะท้อนการรับรู้ที่ดี ซึ่งเมื่อเกิดการถามในพื้นที่การเรียนรู้จากครูสู่นักเรียนแล้ว พลวัตของการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้น และหมุนเกลียวไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ และกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้

4. ถอด บทเรียน คือ ทักษะที่ครูสามารถจับประเด็น หรือ สรุปผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ นับเป็นทักษะการคิดสังเคราะห์ เพื่อการสร้างสรรค์ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ตัวครูและผู้เรียนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยไม่ได้เป็นการนำทฤษฎีมาบอกเล่าให้ฟังลอย ๆ แต่อาศัยการเชื่อมโยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเข้าสู่การอธิบายบนฐานความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมพัฒนาอบรมของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะถามเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของการถาม การถามเพื่อสอนคิด ปฏิบัติการถามคือสอน ระบบคิดแบบเหตุ-ผล แนวทางการประเมินคุณภาพคำถามเพื่อสะท้อนทักษะคิด ถอดรหัสการถามเพื่อสอนคิดด้วยการประเมินเพื่อการพัฒนา (EFA) และกรณีศึกษาจากห้องเรียนตัวอย่าง ผ่านกิจกรรมที่ได้รับการมอบหมายภารกิจก่อนเข้าร่วมอบรมเพื่อประมวลแนวคิดจากการตั้งคำถามผ่านสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น แล้วนำมาใช้ในการเรียนรู้ซ้ำเพื่อสะท้อนเห็นถึงบริบทของการถามเพื่อสอนคิด กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านภารกิจที่สอดแทรกเนื้อหาและทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการอบรม และการบรรยายพร้อมกับภารกิจฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละช่วงของเนื้อหา โดยใช้ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ (Microsoft Forms) ในการร่วมสะท้อนความคิดผ่านการเขียนเป็นระยะ และเครื่องมือสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์สำหรับสร้างการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น www.sli.do www.padlet.com เป็นต้น

แนวทางการวัดและการประเมินผลของหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 1. การวัดประเมินจากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 2. การวัดประเมินจากข้อสะท้อนคิดของผู้เข้าอบรม 3. การวัดประเมินจากข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของข้อเขียน/บทความที่เกิดขึ้นในห้องเรียนตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ 4. การวัดประเมินจากรูปแบบ/จำนวนครั้งของรูปแบบ ที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตามสนับสนุนหลังการอบรมจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 5. การวัดประเมินจากการตอบแบบสอบถาม

การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน หลักสูตรกำหนดกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้ผู้เข้าอบรมข้อเขียนสะท้อนคิดที่สะท้อน KSA ของผู้เข้าร่วมอบรม 2. แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการจากการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเขียนสู่การพัฒนาทักษะคิดในพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยอิงตามบริบทของสาระการเรียนรู้นั้น พร้อมแนวทางการประเมินผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) จำนวน 1 แผนงาน/ครู 1 คน

โดยสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรทักษะการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะคิด จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการถามเพื่อสอนคิดให้แก่นักเรียน คือ ครูมีแม่นยำในความรู้หรือคำตอบสุดท้าย เพราะการประดิษฐ์คำถามต้องมีสติกับคำตอบสุดท้าย ที่ต้องการพานักเรียนไปให้ถึง มีความสามารถในการฟังและวิเคราะห์คำตอบของนักเรียน เพื่อรู้ว่านักเรียนอยู่ตรงไหนของเส้นทางการคิดไปสู่ความรู้ มีความกว้างในประสบการณ์และเรื่องราวภายนอก เพื่อใช้ออกแบบคำถามที่กระตุ้นให้คิด

ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล จาก TRAINING KRU