ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2565 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

3055

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2565 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

Advertisement

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2565 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง 2565 สพฐ. คลิกที่นี่

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2565 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น ไม่สามารถนําไปอ้างอิง เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่ หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบ ข้อมูลปัจจุบันจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด แต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด

Advertisement

ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง 2565 สพฐ. คลิกที่นี่

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทําหวังว่า หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทําการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในลําดับต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/