วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTคุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

Advertisement

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี

รางวัลคุรุสภา 2566 คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

รางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย เข็ม “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รวมจำนวน 27 รางวัล

รางวัลคุรุสภา 2566 คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ โดยปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งตามประเภทที่เสนอขอรับรางวัลจนถึงวันเสนอขอรับรางวัล ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่อยู่ระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน

Advertisement

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลด แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 (ไฟล์ Word) คลิกที่นี่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

Advertisement

คุรุสดุดี 2566 คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments