Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่พระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เพิ่มเพื่อน

มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องการศึกษา คือ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Advertisement

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การบัญชีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับความผิด ในกรณีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำหรับสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

Advertisement

นอกจากนี้ มาตรา ๓๙/๑ กำหนดไว้ว่า ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๓๙/๒ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอบตุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like