วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565
ราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดหลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565
ราชกิจจานุเบกษา กำหนด หลักเกณฑ์ การศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กพฐ. เพิ่มเติมได้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง” หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาไทย

Advertisement

“การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง” หมายความว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี

“ช่วงชั้น” หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมตรี ชั้นนักธรรมโท ถึงชั้นนักธรรมเอก หรือการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นประโยคหนึ่ง สอง ถึงชั้นเปรียญธรรมสามประโยค

“ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาอาเซียน หรือภาษาอื่นตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข้อ 3 สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วแต่กรณี ให้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม จำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีเวลาเรียนตลอดช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 7 หน่วยกิต โดยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาสามัญเพิ่มเติมให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments