Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณ-อัตรากำลัง ศธ. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๒) และ (๔) กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒) และ (๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศให้โอนงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชี ๑ บัญชี ๒ บัญชี ๓ และบัญชี ๔ แนบท้ายประกาศนี้ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม: ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : กระทรวงศึกษา 


You might also like