วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันรายงานการประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565

Advertisement

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565

ผู้ประเมิน        วันรบ  บุญนำ
ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการ

ปีที่ประเมิน      ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ปีงบประมาณ 2565มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 92 คน นักเรียน จำนวน 320 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 12 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

Advertisement

ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการความจำเป็นของการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือรายการนักเรียน ครูและบุคลากรและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลทุกระยะ อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการการมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านผลผลิต

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

Advertisement

ดาวโหลดไฟล์ PDF

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments