ไฟล์ ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR 2562

12147

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ช่วงนี้ใกล้ส่ง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR
ปีการศึกษา 2562 กันแล้ว ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำมีไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR
ปีการศึกษา 2562 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เผยแพร่ตัวอย่างจาก  คุณครู ฉลาด ไชยสุระ ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ไปดูตัวอย่างรายงานกันเลยค่ะ

รายงานค่อนข้างละเอียด มีจำนวนถึง 58 หน้าเลยค่ะ

โดยรายละเอียดในเล่ม รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR  ปีการศึกษา 2562 ประกอบไปด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป 

2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
2.1 ด้านการสอน
2.2 หน้าที่พิเศษอื่น
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. การพัฒนาด้วยตนเอง 

4. ความต้องการ สภาพปัญหา เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
4.1 ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4.2 สภาพทั่วไป/สภาพปัญหาของผู้เรียน
4.3 เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน

5. ผลการปฏิบัติงาน 
5.1 ผลการจัดการเรียนรู้
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5.3 ผลการปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ
5.4 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
5.5 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.6 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
5.7 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.8 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
5.9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานเด่นที่มีความภาคภูมิใจและประทับใจ 
7. ความรู้สึกหรือคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูต่อนักเรียน 
8. สิ่งที่ค้นพบจากการปฏิบัติการสอน 
9. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภาคผนวก 
เกียรติบัตร
คำสั่ง
ภาพถ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าบทความนี้ จะมีประโยชน์กับคุณครูนะคะ ไว้พบกันใหม่คราวหน้า มีปก รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR  ปีการศึกษา 2562 สวยๆมาแจกคุณครูแน่นอนค่ะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย