รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

8443
รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีรายงาน PLC มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดยเป็น รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่ม “Active English Team” ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยความร่วมมือจากครูประจำวิชาและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ของครูผู้สอนในโรงเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง

รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
ดาวน์โหลด 

รายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ คลิกที่นี่

รูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณ  คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกท่านค่ะรายงาน PLC ตัวอย่างรายงาน PLC ไฟล์ word แก้ไขได้ แบ่งปันโดย คุณครูสุทธิพงษ์ บรรยง