รายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ.

2173
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. (หนังสือแจ้ง ศธจ./สพท.)
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. (หนังสือแจ้ง ศธจ./สพท.)

รายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ.

ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ตามที่หนังสืออ้างถึง 1 คณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยให้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศ.กำหนดตามที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2563 จำนวน 2291 คนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยขอให้ลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ กคศ. 16 ว่า ครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. (หนังสือแจ้ง ศธจ./สพท.)
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. (หนังสือแจ้ง ศธจ./สพท.)

 

ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563
ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

เอกสารเพิ่มเติม

04009-ว5243 ศธจ

ที่ อว0222.5–9794

บัญชีรายชื่อนศ.ทุนเป็นExcel

แบบรายงานผลการคัดเลือก

04009-ว5244 สพท.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สพฐ.