รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

435

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาใน โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน คลิกที่นี่

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาใน โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 12 – 26 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานำความรู้จากหลักสูตรไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และในชีวิตประจำวัน โดยเนื่องจากคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างมี นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์รับเข้าการพัฒนาฯ จำนวน 500 คน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 แต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงของสถาบันพลังจิตตานุภาพดูแล ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ตลอดทั้งโครงการ โดยพี่เลี้ยงจะติดต่อประสานไปยังผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ผ่านช่องทางอีเมล/ โทรศัพท์/ ไลน์ส่วนตัว ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการพัฒนาฯ ต่อไป

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาใน โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน คลิกที่นี่

ขอบครุณที่มา คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์