รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ

9430
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

advertisement

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการ
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๐,๓๐๒ ราย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสุภัทร จำป่าทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

advertisement

 

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ศธ.360องศา เป็นอย่างสูงค่ะ