รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564

2056
รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564
รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564

รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564

สมศ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ ๑๓๐ /๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVD – 19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคสอง
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ประกอบกับข้อ ๔
ของกฎกระทวงการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานตันสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงกำหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID -19
ขึ้น จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อ
ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่
จำนวน ๓๖ กลุ่มสถานศึกษา

รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564
รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564

ตรวจสอบคลิกที่นี่

ประกาศที่ 130/2564 : รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมศ