รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)

1542
รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)
รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)

รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)

สมศ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่๕๗/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๓/๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคสอง
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมประเด็นต่างๆ
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๔ ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมิน
ภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๗/๒๕๖๔) จำนวน ๒๖ กลุ่ม
พื้นที่จัดสรร ประกอบด้วย
/ลำดับ …

ดาวน์โหลดรายชื่อเพิ่มเติม

http://www.onesqa.or.th/upload/download/202107161710465.pdf

รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)
รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล รายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564) จาก สมศ