รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

8981
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04289/559 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ส่งหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 และมีมติเห็นขอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 63 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสรีจสิ้นแล้ว ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาภายใน 15 วัน หลังวันเสร็จสิ้นการอบรม ผ่านทางเว็บไชต์ http://hrd.obec.go.th ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
โทร. 0 2288 5635

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.
รายชื่อหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.