รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

2882

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยการบูรณาการขับเคลื่อนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้

1. ลงพื้นที่สํารวจ วางแผนและ เตรียมความพร้อมจัดทําแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. จัดทํารูปแบบ (Model) โรงเรียน คุณภาพของชุมชน สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนที่มีความสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

3. สรุปรูปแบบ (Model) ลงพื้นที่จัดทํา แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่มี ความสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

และมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนคุณภาพในสังกัด จํานวน 349 โรงเรียน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริงที่โรงเรียน ดําเนินการ พร้อมทั้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการ โรงเรียนคุณภาพต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จํานวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จํานวน 89 โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งโรงเรียน ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบและเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามนโยบายและ แนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนคุณภาพและประกาศ สพฐ. คลิกที่นี่

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน
รายชื่อ โรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนคุณภาพและประกาศ สพฐ. คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผล ผอ.เขต 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2565 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565