วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษารายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

Advertisement

 

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยการบูรณาการขับเคลื่อนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้

1. ลงพื้นที่สํารวจ วางแผนและ เตรียมความพร้อมจัดทําแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. จัดทํารูปแบบ (Model) โรงเรียน คุณภาพของชุมชน สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนที่มีความสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

3. สรุปรูปแบบ (Model) ลงพื้นที่จัดทํา แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่มี ความสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

และมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนคุณภาพในสังกัด จํานวน 349 โรงเรียน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริงที่โรงเรียน ดําเนินการ พร้อมทั้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการ โรงเรียนคุณภาพต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จํานวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จํานวน 89 โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งโรงเรียน ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบและเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามนโยบายและ แนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

Advertisement

 

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนคุณภาพและประกาศ สพฐ. คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผล ผอ.เขต 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2565 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments