Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รู้ยัง!! ตั้งแต่ 27 มี.ค. 61 กรมบัญชีกลางพร้อมให้หน่วยงานราชการ รับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Advertisement

กรมบัญชีกลางเตรียมแจ้งส่วนราชการทุกแห่ง รับและจ่ายเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันทั่วประเทศ 27 มีนาคม 2561 และเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อใช้งานจริงได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมสั่งการส่วนราชการทุกแห่งทั่วประเทศเริ่มใช้งานระบบการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หลังจากได้มีการผลักดันให้มีการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC และ QR Code เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ และลดช่องทางในการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง

Advertisement

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ในระหว่างนี้ให้ทุกส่วนราชการติดตั้งอุปกรณ์และเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติงานจะไร้ปัญหาและอุปสรรค จึงได้มอบหมายให้ “ทีมงานหมอคลังอุ่นใจ” 78 ทีม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีหัวหน้าทีมเป็นคลังจังหวัด 76 ทีม และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางอีก 2 ทีม

เร่งสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และพร้อมนำไปใช้งานจริงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) เป็นการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยมุ่งที่จะพัฒนาการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อีกด้วย

Advertisement

กรมบัญชีกลางพร้อมให้หน่วยงานราชการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ทั่วประเทศ 27 มี.ค. 61

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งเครื่อง EDC และ QR Code ให้ทุกหน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนให้ราชการไทยเป็นสังคมไร้เงินสด เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ 27 มีนาคม 2561

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารให้เร่งติดตั้งเครื่อง EDC และ QR Code ให้หน่วยงานราชการเพื่อให้พร้อมรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำหรับหน่วยงานใดที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางจะแจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบเพื่อทยอยติดตั้งเครื่อง EDC และ QR Code ให้ครบและพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต การชำระเงินผ่าน QR Code Bill Payment อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Money เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้ในการชำระค่าบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการได้

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

You might also like