Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รู้ยัง!! ร่าง พรบ.ครูฯ ฉบับใหม่!! กำหนดให้ข้าราชการครูฯ บางตำแหน่ง ทำสัญญาจ้างรายปี

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวในวงการศึกษามาฝากเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. โดยมีประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายประเด็นทั้ง การมี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในตำแหน่งต่างๆที่มีการมอบหมายชัดเจนขึ้น

เพิ่มเพื่อน

แต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ การกําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
มาตรา 64 ระบุว่า

Advertisement

Advertisement

“นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดให้มี
สถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง
เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หรือกําหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้ให้นําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ
และแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.จากมาตรา 64 ก็พอจะสรุปได้ว่า อาจจะมีตำแหน่งข้าราชการครูบางตำแหน่ง (ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรบ้าง ) จะมีสัญญาจ้างเป็นรายปี และได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไปแต่อยู่ในระยะเวลาสัญญาจ้างเท่านั้น

และเมื่อตรวจสอบไปที่ข้อมูลการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. กลับไม่พบความเห็นเกี่ยวกับ มาตราที่ 64 แต่อย่างใด ซึ่งก็ต้องรอดูแนวทางของ ก.ค.ศ. ต่อไปว่าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นนี้ต่อไปอย่างไรครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …

You might also like