ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้

1914

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องเกี่ยวกับแวดวงการศึกษามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับ โดยวันนี้ขออนุญาตนำเนื้อหาบางช่วงบางตอนของ ร่าง  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……. ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นกันอยู่ ในปี 2562 นี้ ซึ่งครูอัพเดตขอนำมาให้ทุกท่านได้ลองอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม นอกเหนือจากประเด็น ครูใหญ่ และ ใบรับรองความเป็นครู โดยขอหยิบยกมาเฉพาะในประเด็นที่สำคัญนะครับ

โดยวันนี้มีประเด็นที่ขอนำเสนอเพิ่มเติมคือใน มาตราที่ 14 วงเล็บ 4 ที่ระบุว่า

(๔) ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

ซึ่งจากข้อความข้างต้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ) และดำเนินการเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ (เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี นักโภชนาการอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นต้น)

แต่ที่น่าสังเกตคือในข้อความดังกล่าวไม่ได้บอกแหล่งที่มาของงบประมาณว่ามาจากรัฐในการจัดหาบุคลากรที่มาสนับสนุน ซึ่งข้อความระบุแค่ว่า ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่…. ไม่ใช่คำว่า ในแต่ละสถานศึกษา รัฐต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่… ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่า ร่างพรบ.การศึกษาฉบับนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

สำหรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐาน หรือ พูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของโรงเรียนรัฐในการจัดการศึกษา ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนี้ครับ

มาตรา ๑๔ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกำหนดวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยต้องอยู่ในความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของครูใหญ่

(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดตาม (๑) ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลกและต้องจัดให้มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ
(๓) แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและศักยภาพที่ไม่เท่ากันของผู้เรียน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวทางใหม่ได้
(๔) ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ให้ครูใหญ่รับฟังความคิดเห็นของครูทั้งหมดของสถานศึกษานั้นด้วย

(๖) สถานศึกษาต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้อันได้แก่อุปกรณ์ที่จำเป็น ครูและกำลังคนที่ครบถ้วน ในกรณีจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันได้

(๗) ต้องจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานที่ยากลำบาก สำหรับครูหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาที่มีภาระเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้กำลังคนร่วมกันตาม (๖) หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้

(๘) ต้องจัดให้บุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสูงสุด
ของแต่ละบุคคล โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มีระบบพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะในสถานศึกษาก็ได้แต่ต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(๙) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดบุคลากรพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาของรัฐใดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ได้อย่างมีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด จะรวมสถานศึกษาของรัฐเข้าด้วยกันก็ได้ โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจอำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหน่งของครูให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และความสามารถในความเป็นครู

(๑๑) ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อันจะทำให้ครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักได้เต็มกำลังความสามารถหรือทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน

(๑๒) ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้อย่างสมบูรณ์

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเสนอแนะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ดังกล่าวละเว้นหรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย

ท่านใดที่ต้องการอ่านรายละเอียดร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …... ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นกันอยู่ ในปี 2562 นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก สภาการศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับ

ลิงก์ไฟล์ร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …..

ขอบคุณข้อความจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา