Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

Advertisement

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องเกี่ยวกับแวดวงการศึกษามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับ โดยวันนี้ขออนุญาตนำเนื้อหาบางช่วงบางตอนของ ร่าง  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……. ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นกันอยู่ ในปี 2562 นี้ ซึ่งครูอัพเดตขอนำมาให้ทุกท่านได้ลองอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม นอกเหนือจากประเด็น ครูใหญ่ และ ใบรับรองความเป็นครู โดยขอหยิบยกมาเฉพาะในประเด็นที่สำคัญนะครับ

Advertisement

ดังนั้นวันนี้ครูอัพเดตขอนำประเด็นเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐาน หรือ พูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของโรงเรียนรัฐในการจัดการศึกษา ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนี้ครับ

มาตรา ๑๔ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกำหนดวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยต้องอยู่ในความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของครูใหญ่

(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดตาม (๑) ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลกและต้องจัดให้มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ
(๓) แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและศักยภาพที่ไม่เท่ากันของผู้เรียน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวทางใหม่ได้
(๔) ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ให้ครูใหญ่รับฟังความคิดเห็นของครูทั้งหมดของสถานศึกษานั้นด้วย

(๖) สถานศึกษาต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้อันได้แก่อุปกรณ์ที่จำเป็น ครูและกำลังคนที่ครบถ้วน ในกรณีจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันได้

(๗) ต้องจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานที่ยากลำบาก สำหรับครูหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาที่มีภาระเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้กำลังคนร่วมกันตาม (๖) หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้

(๘) ต้องจัดให้บุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสูงสุด
ของแต่ละบุคคล โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มีระบบพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะในสถานศึกษาก็ได้แต่ต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Advertisement

(๙) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดบุคลากรพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาของรัฐใดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ได้อย่างมีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด จะรวมสถานศึกษาของรัฐเข้าด้วยกันก็ได้ โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจอำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหน่งของครูให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และความสามารถในความเป็นครู

(๑๑) ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อันจะทำให้ครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักได้เต็มกำลังความสามารถหรือทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน

(๑๒) ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้อย่างสมบูรณ์

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเสนอแนะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ดังกล่าวละเว้นหรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย

ท่านใดที่ต้องการอ่านรายละเอียด ร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …... ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นกันอยู่ ในปี 2562 นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก สภาการศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับ

ลิงก์ไฟล์ ร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …..

ขอบคุณข้อความจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

You might also like