(ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1419
เงินเพิ่ม ตำแหน่งพิเศษ ของครู
เงินเพิ่ม ตำแหน่งพิเศษ ของครู

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …

วันที่ 5 มีนาคม 2564 รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … ณ ห้องประชุมนานาภิรมณ์ โรงแรมนูโว ซิตี สามเสน กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำและปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

โดยได้นำรายละเอียดข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จริง (พื้นที่ภูเขาสูง) มาวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทนสูง ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีความยากลำบาก ตรากตรำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นพิเศษ

ซึ่งสมควรกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยที่ประชุมในครั้งนั้น ได้เสนอความเห็นไว้ 2 ประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. คือ 1. การกำหนดเหตุพิเศษไม่ควรกำหนดจากลักษณะของที่ตั้งสถานศึกษา แต่ควรกำหนดจากสภาพการปฏิบัติงานและความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ควรกำหนดเหตุพิเศษจากปัจจัยตามมติ ครม. และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำสภาพการปฏิบัติงาน ความสูญเสีย ขาดแคลน และประสบการณ์หรือความชำนาญมากำหนดเป็นเหตุพิเศษของข้าราชการครู

จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางและข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครอบคลุมทุกบริบท และเกิดประโยชน์สูงสุดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ธาริณี นาคเมธี : ภาพ / ข่าว

ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ : Editor