(ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1990

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเบลล่า บี กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

โดยร่างหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเหตุพิเศษ กลไกการดำเนินการ และการกำหนดปัจจัยเพิ่มพิเศษ (อัตราที่ได้รับ) และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำและปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

โดยได้นำรายละเอียดข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการลงพื้นที่สภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จริง (พื้นที่ภูเขาสูง) มาวิเคราะห์การพิจารณาแนวทางที่สามารถกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษให้สูงกว่าที่เสนอ เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยุ่งยากและมีภาระงานที่มีความเคร่งเครียดสูงกว่าหรือกดดันมากกว่าหรือพื้นที่พิเสษที่มีค่าครองชีพสูงกว่าพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองและวิธีการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับติดตาม และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้  เพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….  โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ผู้แทนส่วนราชการ ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.