(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

1802
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม 1 ชั้น 7) สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ของผู้บริหารการศึกษา ที่ได้มีการปรับระบบการประเมินเป็นการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA)

.       ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้ปฏิบัติงานจริง ตามแนวคิดของ ก.ค.ศ. ที่ต้องการทำงานแบบเปิด คือ เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาจุดพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิดความเหมาะสม

โดยในการนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมกับบริบทในทุกด้าน และเพื่อประโยชน์ในการยกระดับวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อันจะส่งผลดีต่อกระบวนการในการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.