(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม

1620

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 )

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการตำแหน่งครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการย้ายข้าราชการครู ที่สามารถดำเนินการให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน 50 คน

ขอบคุณที่มา : กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม