ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.64

1171
ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.64
ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.64
ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.64
เริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชน
21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

– มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64

– เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.

– ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.

 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet
  (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
  (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

1. สาระสำคัญของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ)

 1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. 1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
  1. (1) เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าและ/หรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. (2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  3. (3) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 3. 1.3 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ
  1. (1) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร
  2. (2) กรณีเป็นผู้ประกอบการนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร
 4. 1.4 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
  1. (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  3. (3) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. (4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
  5. (5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  6. (6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  7. (7) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
  8. (8) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 5. 1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน
  1. (1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  2. (2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564
   ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้  คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com