วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกกยศ.ลงทะเบียน ไกล่เกลี่ย หนี้ กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงทะเบียน ไกล่เกลี่ย หนี้ กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Advertisement

ลงทะเบียน ไกล่เกลี่ย หนี้ กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน (ต่างจังหวัด)

ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย (มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน) โดยกำหนดจัดงานในภูมิภาค ตามแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 จังหวัด

ลงทะเบียน ไกล่เกลี่ย หนี้ กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน (ต่างจังหวัด)

ลำดับ ชื่องาน/โครงการ วันจัดงาน สถานที่จัดงาน

1

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 มีนาคม 2565

   ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา

2

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 มีนาคม 2565 หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
3 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงแรม เดอะทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
4 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดพัทลุง วันที่ 21 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
5 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2565

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ (เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน จากเดิมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)

6 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดระยอง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
9 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 10 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 11 จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงแรม ณ เวลา  
11 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 12 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 170,000 ราย ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ถูกดำเนินคดี มีส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

* ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมงาน

** หากผู้กู้ยืมไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

การลงทะเบียนออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้ง 3 ข้อ โดยต้องบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงในวันงาน ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน …คลิก

Advertisement

2. ลงทะเบียนรับสิทธิการไกล่เกลี่ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect …คลิก

3. ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ …คลิก

* ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ …คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย

 

2. ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี (โดยกรมบังคับคดี)

ผู้กู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มที่กรมบังคับคดีตรวจสอบมา เฉพาะผู้กู้ที่ถูกยึดทรัพย์ อยู่ระหว่างรอขายทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และชะลอการขายทรัพย์ได้

* ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน ให้นำหนังสือมาด้วย โดยสามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้เลย

* ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่อยู่ในกลุ่มที่ยึดแล้ว รอขายทรัพย์ สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

** สำหรับกลุ่มที่ถูกอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถเข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยชะลอการอายัด หรือถอนการอายัดได้

หมายเหตุ

Advertisement

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

– ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (แอปพลิเคชัน หมอพร้อม)

– ขอให้ท่านเตรียมหลักฐานผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าร่วมงาน

(โดยถ่ายภาพ ATK หรือ RT-PCR คู่กับบัตรประชาชนของท่านเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กยศ.ชี้แจง กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาผ่อนชำระแล้วเงินต้นไม่ลด

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments