Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ” สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

ครุศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ” สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า ผอ.ชี้ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนตน
นักวิชาการยันครูต้องปรับตัวปฏิรูปการสอนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เด็กไทย

Advertisement

            เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานครุวิชาการ
ภายใต้ชื่อ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครุแห่งแผ่นดิน” เป็นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี โดยในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู และจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ” ในมุมมองของนักวิชาการ
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังจำนวน
มาก การเสวนามีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ด.ญ. ฐิตินาถ อ่อนเกตุพล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายอำนวย
พุทธมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท โรงเรียนนำร่อง
“การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของ สพฐ. ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และเลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และนางวันทนีย์  เลี้ยงพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน เป็นผู้ดำเนินรายการ
   

            ทุกฝ่ายขานรับลดเวลาเรียน เด็กแนะกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตัวแทนนักวิชาการ ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง และนักเรียนในเวทีเสวนาฯ ต่างเห็นด้วยกับหลักการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สนองและสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ความถนัดของครู
และความพร้อมเรื่องของทรัพยากรของโรงเรียนและพื้นที่ ดังที่ ด.ญ. ฐิตินาถ อ่อนเกตุพล ในฐานะตัวแทนนักเรียนได้แนะนำกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกและความสุขแก่นักเรียน
” กิจกรรมที่อยากทำในช่วงบ่าย เช่น กิจกรรมวาดรูป ร้องรำ เน้นเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนเพื่อนๆ สนใจชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงและมีน้ำใจนักกีฬา และอื่นๆ”

Advertisement

           
ผู้ปกครอง ห่วงรอยต่อระหว่างช่วงชั้น ด้านนางวันทนีย์ 
เลี้ยงพันธ์ ได้สะท้อนความเห็นจากมุมมองผู้ปกครองที่ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าวว่า ยังคงแสดงความกังวลกับระบบการวัดประเมินผลของช่วงรอยต่อในระดับที่สูงขึ้นว่ายังไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
“เห็นด้วยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ลึกๆ ช่วงรอยต่อระหว่างประถมขึ้นม. ๑ ช่วงม.๖ เข้ามหาวิทยาลัย ยังไม่แน่ใจว่าระบบการศึกษาทั้งหมดจะรองรับการสอบแข่งขันดังกล่าวหรือไม่
เนื่องจากการสอบแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ด้วยระบบของการศึกษาไทย จริงๆ แล้ว ลดระยะเวลาเรียนช่วยส่วนหนึ่ง แต่จะตอบโจทย์สังคมไทยและจะสามารถหล่อหลอมทั้งระบบให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร”
สอดคล้องกับ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ที่เสริมว่า “…สพฐ. จะต้องคิดกับระบบการประเมินผลและปลดล็อคระบบการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป”

           
“ครูใหญ่” ชี้แต่ละพื้นที่สู่การปฏิบัติแตกต่างกัน  นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติจริงว่ามีความแตกต่างกันไปตามบริบทความต้องการของเด็ก ครู และเป้าหมายของแต่ละโรงเรียน
“…บริบทของความพร้อมแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การจะนำกิจกรรมมาทุกโรงเรียนทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน การนำสู่การปฏิบัติจึงต้องเปิดช่องให้โรงเรียนได้คิดหรือสร้างสรรค์กิจกรรมตามความพร้อมของโรงเรียนด้วย”
และยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมนี้ผู้บริหารเป็นหัวใจหลักในการสร้างความตระหนักและเชื่อมประสานความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองและชุมชน “สำหรับโรงเรียนพญาไท เราให้ความรู้ครูทั้งโรงเรียนในช่วงปิดเทอม โดยเชิญศึกษานิเทศก์
Smart Trainer จากทาง สพฐ. มาให้ความรู้ความเข้าใจ…นัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงให้ทราบความเคลื่อนไหว…ซึ่งฝ่ายบริหารจะช่วยในเรื่องเตรียมข้อมูลและเอกสารฯ หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ…เราจะต้องสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินได้อย่างสะดวก..”

         
ยึดจิตวิญญาณ บรูณาการสอน ปฏิรูปครู เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 ในส่วนของตัวแทน ในฐานะผู้ผลิตครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ชี้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญ คือ ครูรักเด็ก เด็กสัมผัสได้ นำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฏิรูปการสอนครูของครูโดยบูรณาการการสอนให้สอดรับกับนโยบายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกฝ่าย ”
ครูจะลดความเป็นตัวตนลง และประสานความร่วมมือกับครูในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเด็กและครู กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน…การเติมเต็ม 5F
(Fun, Find, Focus, Fantastic) การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑…” ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ้ง) 081 259 8889,
คุณสาวิตรี เกลี้ยงเกิด (ก้อย) 081 494 1940

You might also like