ลักษณะงานใหม่ 4 สายงาน ตามเกณฑ์ PA เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

4316
ลักษณะงานใหม่ 4 สายงาน ตามเกณฑ์ PA เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564
ลักษณะงานใหม่ 4 สายงาน ตามเกณฑ์ PA เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

ลักษณะงานใหม่ 4 สายงาน ตามเกณฑ์ PA เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีบทความสาระดีๆเกี่ยวกับลักษณะงานใหม่ 4 สายงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว3/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยจะมีการปรับลักษณะงานใหม่ของทั้ง 4 สายงาน ซึ่งวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม ได้สรุปย่อในส่วนของสาระสำคัญที่ปรับในมาตรฐานตำแหน่ง ทั้ง 4 สายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สายงานการสอน

สาระสำคัญที่ปรับในมาตรฐานตำแหน่ง “ครู”
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. สายงานบริหารสถานศึกษา

สาระสำคัญที่ปรับในมาตรฐานตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” และ “ผู้อำนวยการสถานศึกษา”
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

จะเห็นได้ว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติของสายงานบริหารสถานศึกษานี้จะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเน้นความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

advertisement

3. สายงานบริหารการศึกษา

สาระสำคัญที่ปรับในมาตรฐานตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” และ “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

4. สายงานนิเทศการศึกษา

สาระสำคัญที่ปรับในมาตรฐานตำแหน่ง “ศึกษานิเทศก์”
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการนิเทศการศึกษา
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

advertisement

ซึ่งทั้ง 4 สายงาน ที่กล่าวถึง จะเหมือนกันและเน้นมากในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 4 สายงานต้องมีความต่อเนื่อง และทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพครู

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอม จะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.