วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันคู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

Advertisement

การอ่านแจกลูกและสะกดคำ คือ กระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่างๆ ที่มีความหมาย ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ”

 

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย ใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการ สอนแบบแจกลูกสะกดคํา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอน ที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทําให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ การจัดทํา “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”

ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระ ความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทย สําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผลจัดทําขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทย และด้านการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย และนักวิชาการศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย พัฒนาวิชาชีพ หรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียน และซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดี

Advertisement

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทํา และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา” นี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

ขอคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X