ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

5779
ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน
ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19 มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)
โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สำหรับประเทศไทย
พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไมให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

และตามที่ สพฐ ได้ประกาศให้โรงเรียน เข้าประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน

สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai stop Covid Plus (TSC) ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school ภายในวันที่ 21 พ.ค. นี้

ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน
ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

 

ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน
ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

 

ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน
ลิงก์ประเมินตนเอง ของโรงเรียน 44 ข้อ ของกรมอนามัย ประเมินก่อนเลือกรูปแบบการเปิดเรียน

คลิกที่นี่!!

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school    ลิงก์ประเมินตนเองของสถานศึกษาค่ะ

ประเมินข้อ 1-20 ถ้าไม่ผ่านคือไม่ผ่านเลย ต้องทำให้ผ่านก่อน แต่ถ้าประเมินแล้วผ่าน ต้องดูพื้นที่ด้วยว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงไหม