ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

560

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า รับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566 (7 เดือน) โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 1,933.05 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้ถือว่ามาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ

ลดค่าไฟฟ้า รับสิทธิค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566 (7 เดือน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-เม.ย.2566 รวมระยะเวลา 7 เดือน

ลิงก์ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
ลิงก์ ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่นภูมิภาค
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อกาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น