ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65

1399

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร
นางสาววณิชชา แม่นยำ
ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

นายธนวิชญ์ สิงคะปะ
ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65

ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets

ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ CANVA for Liveworksheets หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 21 พ.ค. 65 รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร CANVA for Liveworksheets การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 30 เม.ย. 65 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะแจ้งผลผ่านอีเมล)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565