ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)

1608

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)

อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ค. 65)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)

อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ค. 65)

วิทยากร
นางสาวนุกูล สถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

นางจันทร์ทิพย์ รักสม
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ2

นางสาววริฎฐา รักหอม
ครูชำนาญการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565